آســفــــالــــــتــــ ...

جایی از آسفالته ها ، خاکی ها ، آسفالت کننده ها و "آسفالت شده ها"

آســفــــالــــــتــــ ...

جایی از آسفالته ها ، خاکی ها ، آسفالت کننده ها و "آسفالت شده ها"

بسم الله الرحمن الرحیم


این صفحه معروف به صفحه "اشتباه های ما" مربوط به جملات غلطی میشود که ما استفاده میکنیم .


دوستان با ارسال نظرات بنده را در تکمیل این صفحه یاری دهید .


1- به جای  :

     نیمه پر لیوان را ببین .

    بگوییم   :

     نیمه خالی لیوان را پر کن .


2- به جای  :

     جایز الخطا

    بگوییم   :

     ممکن الخطا


3- به جای  :

      خسته نباشید

     بگوییم  :

     خدا قوت. (جملاتی با کلمات مثبت)


4- به جای  :

      غم آخرت باشد

     بگوییم  :

      خدا صبر بدهد


و من الله توفیق